WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Všechno, co potřebujete vědět o LitENkách, ale bojíte se zeptat

Pavel Janáček

LitENky jsou výstupem z volitelného semináře "Praktika literární žurnalistiky", nabízeného Ústavem české literatury a literární vědy FF UK. Vydávání LitENek podporuje svými granty Studentská rada FF UK. Náklady na tisk hradí ÚČLLV FF UK.

V tištěné formě (sešitek o 12-20 stranách formátu A4, vyrobený xerografickou cestou nebo digitálním tiskem na bázi "publishing on demand", náklad činí v současnosti přibližně 100 výtisků) vycházejí od zimního semestru 2002/2003. Od konce letního semestru 2003/2004 jsou LitENky registrovány MK ČR jako řádný časopis. V té souvislosti bylo zavedeno nové číslování, takže stávající poslední číslo je oficiálně 4. číslem 6. ročníku, ve skutečnosti 4. číslem 7. ročníku a 43. vydaným číslem celkem (viz postupně budovaný archiv na těchto stránkách). K redakční přípravě LitENek a k jejich internetovému zveřejnění od října 2004 slouží publikační a redakční systém Cvrček. Na internetu vycházejí LitENky o 1-2 týdny dříve než v tištěné podobě.

Od 4. ročníku vycházejí tištěné LitENky ve spolupráci s ateliérem knižní grafiky VŠUP, jehož studenti pod vedením Luboše Drtiny provádějí grafickou úpravu a sazbu jednotlivých čísel.


LitENky vycházejí zpravidla 3x za semestr, tj. 6x ročně. Rubriková struktura časopisu umožňuje osvojit si všechny základní útvary literární publicistiky, jak se uplatňují v současné mediální praxi: interview, recenze, medailon, zpráva, reportáž, fejeton, sloupek, editorial. Seminář se odehrává formou každotýdenních redakčních schůzí.

Cyklus přípravy každého čísla začíná poradou, na níž se plánuje jeho obsah jaká témata kdo jakou formou zpracuje). Další schůze jsou věnovány četbě a kolektivnímu hodnocení příspěvků podle harmonogramu uzávěrek (shrnutí výsledků diskuse k příspěvkům v internetovém redakčním systému), případně korigování obtahů vysázených stran. Na poslední redakční schůzi před vydáním je číslo imprimováno, první následující schůze je věnována jeho zhodnocení a distribuci (povinné výtisky – mj. Národní knihovna ČR, knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR, vyložením na akademické půdě – FF UK a další fakulty, knihovna Slovanského semináře, Klementinum).

Kurzu se mohou účastnit také studenti jiných oborů, kateder a fakult, pokud to jejich studijní řád umožňuje. V počátcích zimního semestru pomáhají s rozběhem nového ročníku LitENek redaktoři předchozího ročníku, poté je ustavena nová redakce.

Funkce v redakci jsou následující:

Majoritní vydavatel (=vedoucí kurzu): jmenuje a odvolává šéfredaktora, jmenuje a odvolává tajemníka redakce, jmenuje ve spolupráci s šéfredaktorem jednotlivé funkcionáře redakce (vedoucí rubrik, externí spolupracovníky, editora), stanovuje vydavatelský harmonogram, účastní se redakčních porad, může navrhovat témata o ovlivňovat pojetí příspěvků v LitENkách.

Tajemník redakce: je přímo podřízený a zodpovědný majoritnímu vydavateli: vede archiv LitENek, utváří vztahy s veřejností (PR a propagace), vyhledává a zajišťuje fondy určené k financování LitENek (granty, nadace), zajišťuje v součinnosti s dalšími účastníky semináře výrobu a distribuci LitENek; podává právní expertizy zejména s ohledem na zákon o periodickém tisku (č. 46/2000Sb.) a autorský zákon (č. 121/2000 Sb.).

Šéfredaktor: navrhuje obsazení redakce (funkce vedoucích rubrik, redaktorů a editora), je přímo podřízený a odpovědný majoritnímu vydavateli; dbá o dodržování profesionálních standardů a profesionální etiky (v duchu Etického kodexu novináře); zajišťuje dodržování vydavatelského harmonogramu a vyhlašuje za tímto cílem vhodné redakční uzávěrky pro jednotlivé rubriky LitENek; řídí redakční schůze; má rozhodující slovo při zařazování příspěvků; zasahuje do připravovaného čísla kdekoli a kdykoli, pokud je to z profesionálního hlediska potřebné; s konečnou platností rozhoduje o hierarchizaci témat a příspěvků v každém čísle (řazení „dopředu“, „dovnitř“, „dozadu“ čísla, „otvírák“ x „podval“ stránky) – schvaluje řešení, navržená nebo dodaná ve formě korektur editorem.

Editor: technicky a redakčně dokončuje pro tisk materiál připravený vedoucími redaktory rubrik nebo přispěvateli a korektorem v internetovém redakčním systému; zajišťuje jednotné grafické pojetí LitENek, do souladu se standardem LitENek uvádí titulky, perexy, popisky k fotografiím, bibliografické apendixy a informační boxy; vytváří sazbu v MS Word (podmínkou funkce je vlastní slušné PC a operativní přístup na internet); v nepřítomnosti šéfredaktora má rozhodující slovo pří výběru a řazení příspěvků a vůbec za této situace operativně vede redakci; zkracuje, obsahově nebo stylisticky optimalizuje příspěvky tak, aby byly věcně správné, konkurenceschopné a neprotivily se profesionálním standardům; ručí za aktualizaci a správnost údajů obsažených v tiráži.

Vedoucí redaktor rubriky: odpovídá za svěřenou rubriku; ke stanovenému datu podle harmonogramu prezentuje na schůzi redakce a následně odevzdává editorovi kompletní a redakčně připravený textový i obrazový materiál své rubriky (přidělených tiskových stran); píše příspěvky pro svou rubriku nebo pro jiné rubriky LitENek; získává a vychovává pro svou rubriku přispěvatele, vymýšlí a zadává jim témata a články; shromažďuje pro svoji rubriku archiv vhodného obrazového materiálu.

Redaktor: je ve stálém spojení s vedoucím redaktorem (redaktory) rubriky (rubrik), kam přispívá; nabízí svá témata a články; podle svých možností přijímá zadaná témata; zpracovává objednané příspěvky v dohodnutém žánru a rozsahu; dodává ke svým příspěvkům vhodný obrazový materiál podle zvyklostí rubriky.

Externí spolupracovník: podobně jako redaktor píše a dodává příspěvky; svými zkušenostmi a dovednostmi přispívá ke všestrannému a dlouhodobému rozvoji LitENek; funkce je vyhrazena pro absolventy semináře, kteří mají zájem podílet se na LitENkách i po získání zápočtu.

Korektor (jazykový redaktor): koriguje v internetovém redakčním systému jednotlivé příspěvky a uvádí je do souladu s platnými Pravidly a s územ LitENek; samostatně opravuje pravopisné chyby, interpunkci, psaní velkých písmen a jednoznačné stylistické chyby, které jsou na překážku srozumitelnosti textu, popřípadě kolidují s normou kultivovaného publicistického projevu; je-li čas, navrhuje stylistická zlepšení autorům článků.

(19. 11. 2004, 12:00, přidal uživatel pavel.janacek)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek