WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

NOVÁ BIBLE KRALICKÁ

Zdeněk Zárybnický

Již deset let pracuje několik znalců bible na novém překladu této knihy knih – na Nové Bibli kralické. Snaží se jím navázat na tradici původní Kralické bible z 16. století (respektive na rozšířenější verzi z r. 1613) – především pokud jde o „sílu a krásu“ textu.


Nový zákon byl vydán v roce 1998, dokončení Starého zákona se plánuje na rok 2009 – zatím z něj vyšly Knihy Mojžíšovy (2002), Píseň písní (2002) a nejnověji Přísloví krále Šalamouna (2003). Všechny dosud vydané texty je možné najít i v elektronické podobě na adrese www.nbk.cz.

Pokud byste snad čekali, že text hlásící se k slavné bratrské tradici bude pouze inovovat archaickou podobu původní Kralické bible, zmýlili byste se. Nový překlad je velmi samostatný, jeho autoři pracují kromě starších českých biblických překladů i s vydáními v původních jazycích a navazování na starou Kralickou bibli je zde pouze ideové. Jsou odstraněny všechny zatěžující archaismy, a to nejen pokud jde o slovní zásobu, ale i co se týče stavby věty a textu – například zde zcela odpadá částice „i“, na kterou už jsme z dosavadních biblických textů zvyklí („I řekl Hospodin Kainovi...“ z ekumenického i starého kralického překladu se tu mění na civilnější „Hospodin tedy Kainovi řekl...“). Na druhou stranu ovšem nejsou zbytečně modernizovány biblické poetické opisy („Když Adam poznal svou ženu, počala a porodila Kaina.“), ani se autoři nesnaží za každou cenu používat výrazy, které by s maximální přesností vystihovaly faktický význam původních slov (to byl nešvar překladu ekumenického, kde se například místo „ptáků“ objevují „létavci“ – bible pak svou slovní zásobou připomíná odbornou encyklopedii). Další věc, která rozhodně přispívá ke čtivosti Nové Bible kralické, je zřejmě vědomá snaha překladatelů vytvářet rytmické celky s hojnými a nenásilnými aliteracemi a eufonií. Text se tak najednou „čte sám“, čtenář nemusí přemýšlet, kde má udělat pauzu, a četba je mnohem příjemnější na poslech.

Nová Bible kralická je – pokud můžeme z laického pohledu soudit – překladem zdařilým. Nejenže odpovídá smyslu původního textu, ale má i nespornou hodnotu literární.

ZDENĚK ZÁRYBNICKÝ

UKÁZKY Z NOVÉ BIBLE KRALICKÉ

(v porovnání s ekumenickým překladem a s původní Kralickou biblí)

Přísloví 11:18

Nová Bible kralická:

Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.

Ekumenický překlad:

Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.

Bible kralická (1613):

Bezbožný dělá dílo falešné, ale kdož rozsívá spravedlnost, má mzdu jistou.

---------------------

Genesis 1:3-5

Nová Bible kralická:

Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo »den« a tmu nazval »noc«. Byl večer a bylo jitro, první den.

Ekumenický překlad:

I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Bible kralická (1613):

I řekl Bůh: Buď světlo. I bylo světlo. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.

------------------------

Genesis 7:1

Nová Bible kralická:

Hospodin potom Noemovi řekl: „Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý.“

Ekumenický překlad:

I řekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý.“

Biblí kralická (1613):

Potom řekl Hospodin k Noé: „Vejdiž ty i všecka čeleď tvá do korábu; nebo jsem tě viděl spravedlivého před sebou v národu tomto.“

(24. 8. 2004, 12:00, přidal uživatel pavel.janacek)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek