WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Tiráž k č. 51 - Literární novinky

Tiráž k č. 51


Aneta RebernakováTiráž
VIII. Ročník, č 1 (51)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek dostupné na http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce
Šéfredaktorka: Aneta Rebernaková
Zástupce šéfredaktorky: Lukáš Vlasák
Tajemnice: Dara Jíchová
Editorka: Silvie Strachotová
Editorka internetového vydání: Markéta Jakešová
Vedoucí rubrik
Rozhovor a Fejeton: Jana Hozová
Téma: Tereza Hýsková
Recenze: Klára Zindulková
Kolbiště a Scéna: Ladislav Vitouš
Studentská studie: Anna Doupovcová
Redaktoři: Dominik Melichar, Eva Marková
Korektorky: Anna Doupovcová, Jana Hozová, Markéta Jakešová


Grafická úprava, sazba:
Ilustrace na obálce:


Toto číslo LitENek vyšlo . . 2011
All rights reserved Reg. Č. MK ČR E 15222, ISSN 1804-7300.


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 8, č. 1 (51), 30. 11. 2011.

(25. 10. 2011, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2011
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-3088