WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Text v p… - Literární novinky

Text v p…

Podívat se na zoubek moderní próze
Gabriela RomanováNakladatelství Academia vydalo ve své literární řadě třísvazkový soubor literární teorie s názvem Text v pohybu. Když spadne v lese, kde nikdo není, strom, je slyšet rána? Literární parafrází tohoto noetického problému může být třeba otázka: Když nemá text svého čtenáře, je to ještě text? Zjednodušeně vystihuje téma, které zpracovávají ve svých studiích tři autoři – Milan Jankovič, Marie Kubínová a Jan Matonoha.
Každý po svém, s různou dávkou srozumitelnosti a nároku na odbornost čtenáře, prezentuje současný pohled na moderní literární dílo, které není uzavřeným celkem, ale věčně organickým a proměňujícím se materiálem závislým na recepci čtenáře.


Prvním, nejútlejším svazkem je text Milana Jankoviče s podtitulem Dílo v pohybu. Jeho úvodní kapitola jen letmo připomíná směry, které vedly k terminologickému rozlišení pojmů text a dílo a s jejichž pomocí, zároveň však vůči nim, vymezuje své vlastní zacházení s nimi. Považuje textovost, tedy prvky nestability a nové aktualizace, za jednu ze součástí díla. I když, jak sám říká, je například Eco připisuje čtenáři. Stejně jako Adorno nachází i Jankovič uvnitř literárního díla energii vyvolávanou vzájemným vztahem jednotlivin – na úrovni motivů, strukturního uspořádání, lexika, narativních jednotek. Citlivou interpretací próz Hrabala, Ajvaze a Hodrové ukazuje, jak tato energie pramení ze zdánlivé neslučitelnosti jednotek, z jejich vzájemné rozporuplnosti. V mnohých pasážích způsobuje poetický jazyk, jakým Jankovič vysvětluje literárněteoretickou problematiku, že čtenář na vlastní kůži pociťuje, co je myšleno „děním smyslu textu“, neboť do něj opravdu sám vstupuje.


Text v pohybu četby autorky Marie Kubínové je nejsrozumitelnějším textem trilogie. Nastiňuje jak strukturalistické (Mukařovský) tak analyticky diskurzivní (Eco, Barthes) hledisko a pokouší se je skloubit do jednotného přístupu k textu. Termíny text a dílo vnímá synonymně, protože jejich hlavní rysy – statičnost, s níž hotový text „přistupuje“ ke čtenáři a naproti tomu dynamičnost, s kterou čtenář přistupuje k textu – považuje za dvě strany téže mince. Jsou to od sebe neoddělitelné vlastnosti literárního díla, jejž je nutno interpretovat jak z pohledu již v textu obsaženého významu, tak z pohledu významů do textu vnášených prostřednictvím aktu čtení. Kubínová po vzoru Eca vymezuje dva druhy čtení – naivní a estetické – a opět v nich nespatřuje výpravu protichůdnými směry, ale naopak dvojí druh putování se stejným cílem, jímž je finální interpretace díla.


Jan Matonoha ve svém třísetstránkovém Psaní vně logocentrismu (předchozí dva svazky tento rozsah představují oba dohromady) označuje charakteristickou textovou neuzavřenost, neabsolutnost a neustálé konstituování termínem „ženské psaní“, ačkoli odmítá jeho příslušnost k pohlaví autora/ky. Staví ho nikoli do přímé opozice, ale jako komplementární princip k takzvanému falogocentrismu – psaní podmíněnému falickým nastavením jazyka, tedy k psaní určitým způsobem direktivnímu. A vnímá ženské psaní jako tvůrčí proces a zároveň specifický autorský přístup k tvoření díla, jehož výsledkem není hierarchicky seřazený, chronologický příběh. Proto může do okruhu „spisovatelek“, u nichž takové psaní rozpoznává, zahrnout vedle Linhartové, Součkové, Richterové a Hodrové i Bohumila Hrabala. Na konkrétních ukázkách z děl těchto autorů aplikuje teoretické postuláty, které se snažil vyjevit v prvních třech čtvrtinách knihy. Pravda, jejich přečtení vyžaduje hloubkovou obeznámenost s problematikou v mnoha případech hraničící s fanatickým zápalem pro věc, neboť se každý použitý termín vysvětluje s odkazem na řetězec příbuzných teorií. Následné vstřebání se pak jeví jako téměř nemožné i pod vlivem přebujelé vědeckosti slovní zásoby.


Co říci závěrem? Kubínovou si přečtěte ráno, Jankoviče večer a Matonohu, toho budete číst celý rok.


Gabriela Romanová


Jankovič, Milan; Kubínová, Marie; Matonoha, Jan: Text v pohybu. Academia, Praha 2009. 609 stran.


Text v pohybu obálka

Text v pohybu obálka (zvětšit)

(2. 5. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2778